Rekrutacja

Szanowni Państwo,

w życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy, jakże ważny etap – edukacja przedszkolna. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko.

Aby pomóc rozwiać wątpliwości przygotowaliśmy Informator, która przybliży Państwu zasady rekrutacji, omówi kryteria oraz pomoże wypełnić konieczne dokumenty.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola pobierają
w przedszkolu deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 i wypełnioną składają w placówce w terminie: od 3 kwietnia do 10 kwietnia 2017 r. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne:

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji:
od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

 

Kryteria naboru na rok szkolny 2017/2018:

 1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość – 260 punktów.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).

Uchwałą nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. określono następujące kryteria samorządowe:

 

KRYTERIUM LICZBA PUNKTÓW
oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą

– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko

20 pkt;
rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki 50 pkt;
wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

za I preferencję

za II preferencję

za III preferencję

 

50 pkt;

10 pkt;

0 pkt;

wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 15 pkt;
oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 20 pkt;
gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 60 pkt.

 

Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani
są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym
z kryteriów. Brak dokumentów – załączników do wybranego kryterium – eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.

Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub
w przedszkolach.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 • Od dnia 10 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2017 r. składanie wypełnionych
  i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej
  jako pierwsza preferencja.
 • Dnia 11 maja 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 11 maja do dnia 15 maja 2017 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 • Dnia 19 maja 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych
  do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
 • Dnia 19 maja 2017 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych
  w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek z wolnymi miejscami.

 

Procedura odwoławcza

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Rekrutacja uzupełniająca

 Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

 

Rekrutacja uzupełniająca

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 • Od dnia 20 czerwca do dnia 23 czerwca 2016 r. składanie wypełnionych
  i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej
  w pierwszej preferencji.
 • Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać
  w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 • Dnia 30 czerwca 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)
 • Od dnia 3 lipca do dnia 6 lipca 2017 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

 • Dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie
  w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych
  do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Procedura odwoławcza

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
 • Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie
  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.