Komunikaty

Komunikat!
Zatrudnimy nauczyciela wychowania przedszkolnego na etat 25/25

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola nr 20 .

Od 1 września 2023 roku zatrudnimy  nauczyciela wychowania przedszkolnego na etat 25/25 –  1 etat .

Kontakt: osobisty lub na maila:  przedszkole20umialek@interia.pl

Informacje dotyczące przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na opiekę w czasie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na przerwę wakacyjną
Lp. Rodzaj czynności Termin
1
Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka na opiekę podczas przerwy wakacyjnej.
od 30 maja

do 2 czerwca

2
Informacja o liście dzieci  zakwalifikowanych.
7 czerwca

godz. 12.00

3
Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  
Od 7 do 13 czerwca
4
Informacja o liście dzieci  przyjętych  do placówki
16 czerwca

godz. 12.00

5
Podanie do publicznej wiadomości wykazu przedszkoli z wolnymi miejscami w okresie przerwy wakacyjnej na stronie NABÓR
20 czerwca

godz. 12.00

Zasady organizacji pracy przedszkoli i
i oddziałów przedszkolnych w okresie lipiec-sierpień 2023
 

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 1. Zasady ogólne.
 2. Z opieki podczas przerwy w przedszkolu w okresie lipiec-sierpień 2023 mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań.
 3. Zapisy na okres przerwy wakacyjnej odbywają się bezpośrednio w placówkach przedszkolnych. W bieżącym roku zapisy na przerwę wakacyjna nie będą prowadzone poprzez elektroniczny system NABÓR.
 4. We wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające
  do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 6. Zapisy prowadzone są do poszczególnych placówek na miesiąc lipiec lub sierpień.
 7. Rodzic ma prawo zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zarówno w lipcu, jak i sierpniu.
 1. Wypełnianie wniosku:

 2. Druk wniosku można otrzymać w sekretariacie placówki
 3. Rodzice/prawni opiekunowie:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkole, do którego zapisują dziecko na okres przerwy lipiec-sierpień,.
 • Przyjęcie dziecka w okresie lipiec-sierpień 2023
 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń, niż dostępna liczb miejsc w okresie lipiec –sierpień 2023 stosuje się następujące kryteria  i punkty:
  1. w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do tego przedszkola/ oddziału przedszkolnego (100 punktów),
  2. dzieci z przedszkoli tzw. „zastępujących” – 80 pkt,
  3. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (25 punktów)
  4. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej (20 punktów)

1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka dostępna będzie w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka podczas przerwy wakacyjnej jest terminowe podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych potwierdzenia woli przyjęcia do placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 2. Brak podpisania woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca
  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, organizującym opiekę w okresie przerwy wakacyjnej
  .
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 4. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie NABÓR.

 

 1. Przyjęcie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które uczęszczają do oddziałów integracyjnych lub specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych. 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które  w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do oddziału integracyjnego lub specjalnego zorganizowanego w przedszkolu ogólnodostępnym składają wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio w przedszkolu, w którym bieżącym roku szkolnym funkcjonują oddziały integracyjne i/lub specjalne.   

 1. Dokumenty

Do wniosków rodzice/opiekunowie prawni dołączają dokumenty:  

 1. zaświadczenie o zatrudnieniu (wydane nie wcześniej niż z datą 20 kwietnia 2023 r.),
 2. oświadczenie o wielodzietności rodziny,
 3. w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopię orzeczenia (ważnego na rok szkolny 2022/2023).

 


Skip to content